Algemene voorwaarden

van de besloten vennootschap Profish Food B.V. statutair gevestigd te Twello (gem. Voorst) nader te noemen Profish

ALGEMENE VOORWAARDEN
van
de besloten vennootschap
Profish Food B.V.
statutair gevestigd te Twello (gem. Voorst)
nader te noemen Profish

ARTIKEL 1: ALGEMEEN
1.1 Met het depot van deze Algemene Voorwaarden bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Zutphen zijn alle voorgaande voorwaarden en bepalingen van Profish vervallen.
1.2 Onder opdrachtgever wordt verstaan een ieder die aan Profish een opdracht verstrekt, goederen van haar wenst te kopen of koopt, dan wel enige overeenkomst van andere aard met haar wenst te sluiten of sluit.
1.3 Voorzover niet strijdig met deze Voorwaarden zijn tevens van toepassing de voorwaarden van het Haringpact, dewelke met deze voorwaarden een onverbrekelijk deel vormen, als waren zij letterlijk hierin opgenomen. Een exemplaar wordt op eerste verzoek toegezonden.

ARTIKEL 2: TOEPASSELIJKHEID
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, zowel mondeling als schriftelijk, op alle overeenkomsten en op alle werkzaamheden en leveringen van Profish voorzover niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2 De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Met name is/zijn een enkele verwijzing door de opdrachtgever naar eigen voorwaarden of een standaardclausule op het briefpapier of in de eigen voorwaarden van opdrachtgever met als inhoud de exclusieve werking van deze eigen voorwaarden hiervoor niet voldoende.
2.3 Indien ten aanzien van bepaalde, bij deze voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkingen zijn overeengekomen, blijven de onderhavige Algemene Voorwaarden voor het overige op die overeenkomst van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan één opdracht, tenzij wederom telkenmale schriftelijk bevestigd.

ARTIKEL 3: OFFERTES EN AANBIEDINGEN
3.1 Alle aanbiedingen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, vrijblijvend, waarbij de gedane aanbieding slechts wordt beschouwd als uitnodiging tot het plaatsen van een opdracht. Profish is eerst gebonden nadat zij de opdracht schriftelijk heeft bevestigd. De termijn waarbinnen een aanbieding geldig blijft is, tenzij anders vermeld, zestig dagen.
3.2 De prijzen in de offertes zijn uitsluitend van toepassing op de daarbij aangegeven hoeveelheden.
3.3 Ten aanzien van alle aangeboden waren gelden, naast hetgeen daaromtrent in de prijslijsten staat vermeld, de normale en/of gebruikelijke toleranties. Geringe afwijkingen ontslaan de opdrachtgever nimmer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst.
3.4 Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte van de geoffreerde goederen tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
3.5 Indien een offerte niet wordt aanvaard, behoudt Profish zich het recht voor de gemaakte kosten of een gedeelte daarvan in rekening te brengen.

ARTIKEL 4: OPDRACHTEN
4.1 Een opdracht bindt de opdrachtgever. Profish is eerst gebonden door verzending van de orderbevestiging. Indien de opdrachtgever niet binnen vijf werkdagen na verzending van de orderbevestiging zijn bezwaren aan Profish kenbaar heeft gemaakt, wordt de orderbevestiging geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
4.2 Alle door Profish opgegeven prijzen zijn exclusief B.T.W. en/of andere op de diensten als zodanig drukkende belastingen, lasten of rechten, tenzij op de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk anders is aangegeven.

ARTIKEL 5: WIJZIGINGEN IN DE OPDRACHT
5.1 De door opdrachtgever na het verstrekken van een opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Profish ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico van de tenuitvoerlegging van de wijziging voor rekening van de opdrachtgever, tenzij deze wijzigingen schriftelijk door Profish zijn bevestigd.
5.2 Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij prijsopgave en/of opdrachtbevestiging kon worden gerekend, worden opdrachtgever extra in rekening gebracht.
5.3 Indien de opdrachtgever de gegeven opdracht wijzigt en/of geheel of gedeeltelijk annuleert en zulks door Profish schriftelijk is geaccepteerd, is hij gehouden aan Profish alle met het oog op de uitvoering van deze opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten (kosten van calculatie, voorbereiding, opslag, provisie e.d.) te vergoeden. Indien Profish zulks wenst, is opdrachtgever tevens gehouden tot vergoeding van winstderving, zomede van de overige, uit de bewuste annulering voortvloeiende, schaden.

ARTIKEL 6: PRIJSWIJZIGINGEN
6.1 Wijziging van opgegeven prijzen, zonder voorafgaande kennisgeving en ook na verzending van de opdrachtbevestiging, worden uitdrukkelijk voorbehouden; zo zal Profish gerechtigd zijn om sedert de totstandkoming der overeenkomst en voordat de gehele levering heeft plaatsgevonden opgetreden verhogingen van lonen, sociale werkgeverslasten en/of andere arbeidsvoorwaarden, alsmede verhogingen van andere tarieven, rechten, lasten, heffingen en belastingen, alsmede enige wijziging in wisselkoersen, welke voor Profish kostenverhogend zijn, aan de opdrachtgever door te berekenen. Indien de verhoging meer bedraagt dan 5% van de overeengekomen prijs, heeft opdrachtgever het recht de overeenkomst te annuleren onder gehoudenheid het reeds uitgevoerde gedeelte van de opdracht aan Profish te voldoen.

ARTIKEL 7: UITVOERING VAN DE OPDRACHT
7.1 Profish verplicht zich de haar opgedragen werkzaamheden naar beste weten en kunnen uit te voeren, doch zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het niet verwezenlijken van het door de opdrachtgever beoogde doel.
7.2 Profish is ten allen tijde gerechtigd 10 % meer of minder te leveren.
7.3 Profish is gerechtigd zonder bericht aan of overleg met de opdrachtgever de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door niet bij hem in dienst zijnde derden, indien zulks naar de mening van Profish een goede of efficiënte uitvoering van de opdracht bevordert.
7.4 Elke gedeeltelijke uitvoering van een opdracht, waaronder mede wordt verstaan de levering van onderdelen van een samengestelde opdracht, kan worden gefactureerd, in welk geval die deellevering wordt beschouwd als een op zich staande transactie; in een dergelijk geval moet betaling plaatsvinden overeenkomstig het bepaalde in artikel 13.
7.5 Alle met de opdrachtgever gesloten overeenkomsten met betrekking tot visserijproducten geschieden onder vangstvoorbehoud. Wanneer ten gevolge van tegenvallende vangsten met betrekking tot de hoeveelheid en/of kwaliteit van visserij producten, zoveel producten minder beschikbaar zijn, waar ook onder wordt verstaan afkeuring door daartoe bevoegde instanties, dan bij het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs mocht worden verwacht, heeft Profish het recht de verkochte hoeveelheden dienovereenkomstig te verminderen. Profish is niet gehouden tot levering van vervangende visserijproducten.
7.6 Indien een opdracht moet worden bespoedigd kunnen extra mankracht, overwerk, spoedbestellingen en/of andere eventueel extra gemaakte kosten in rekening worden gebracht.

ARTIKEL 8: OVERMACHT
8.1 Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Profish onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Profish kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst was te voorzien.
8.2 Onder overmacht zal in ieder geval ook worden verstaan: oorlog, oorlogsgevaar, mobilisatie, onlusten, overstroming, stormschade, stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de leveringen door openbare nutsbedrijven, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, in- en uitvoerverboden, optreden van werknemers-organisaties, waardoor uitvoering van een opdracht onmogelijk wordt, maatregelen van overheidswege, niet-levering van produkten aan Profish door derden en andere onvoorziene omstandigheden, ook in het land van herkomst der produkten, welke de normale bedrijfsvoering storen en de uitvoering van een opdracht vertragen of redelijkerwijs onmogelijk maken.
8.3 Overmacht ontslaat Profish van het nakomen van de overeengekomen termijn of van de uitvoeringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht of vergoeding van kosten, schaden of interessen kan doen gelden.
8.4 Ingeval van langer durende overmacht zal Profish daarvan onverwijld mededeling doen aan de opdrachtgever, waarbij opdrachtgever na ontvangst van de mededeling gedurende acht dagen het recht heeft de opdracht schriftelijk te annuleren, echter met de verplichting Profish het reeds uitgevoerde deel van de opdracht te vergoeden.

ARTIKEL 9: OPLEVERING VAN DE OPDRACHT
9.1 Alle leveringstijden worden door Profish steeds bij benadering opgegeven en zijn niet bindend. De leveringstermijn vangt aan zodra de opdrachtbevestiging is verzonden en bovendien alle naar het oordeel van Profish eventueel benodigde gegevens door opdrachtgever aan hem zijn verstrekt.
9.2 Overschrijding van de leveringstijd ontslaat de opdrachtgever nimmer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en zal opdrachtgever evenmin het recht geven ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding te vorderen, tenzij de opdrachtgever Profish bij het geven van de opdracht schriftelijk over de gevolgen van een vertraging heeft ingelicht en zulks door Profish schriftelijk is bevestigd.
9.3 Indien de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de opdrachtgever redelijkerwijs niet te vergen is dat hij de overeenkomst in stand laat, is de opdrachtgever evenwel gerechtigd de betreffende opdracht te annuleren, mits hij hiervan schriftelijk aan Profish kennis geeft, onverminderd het recht van Profish om binnen 4 weken na ontvangst van voornoemde kennisgeving de betreffende opdracht alsnog uit te voeren. Opdrachtgever kan vorderen dat Profish omgaand uitspraak doet of zij al of niet van dit recht gebruik wenst te maken.
9.4 Waar zulks naar het oordeel van Profish nodig is, of door de opdrachtgever uitdrukkelijk wordt gewenst, zullen de zaken in kratten en op pallets verpakt worden geleverd; de kratten en pallets blijven eigendom van Profish. Op de kratten en pallets rust statiegeld, dit wordt opdrachtgever in rekening gebracht.
9.5 Opdrachtgever zal voor een bedrag gelijk aan het hem berekende statiegeld worden gecrediteerd, danwel zal van het berekenen van statiegeld worden afgezien, indien het in 9.4 vermelde verpakkingsmateriaal naar het oordeel van Profish weder bruikbaar en in goede staat franco en tijdig bij Profish is afgeleverd.
9.6 Profish is gerechtigd met onmiddellijke ingang de werkzaamheden op te schorten en zelfs alle overeenkomsten met de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst benodigd is, met behoud van haar recht op schadevergoeding, indien uitsluitend ter beoordeling van Profish:
• de opdrachtgever niet voldoet aan enigerlei voor hem uit enige, door deze algemene voorwaarden beheerste, overeenkomst voortvloeiende verplichting.
• de opdrachtgever ingebreke blijft de verschuldigde bedragen aan Profish te voldoen, een en ander onverminderd het gestelde in artikel 13.
• er een gegronde reden is aan te nemen dat opdrachtgever ingebreke zal blijven de verschuldigde bedragen aan Profish te voldoen
• opdrachtgever overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, danwel overgaat tot wijziging van de doelstelling van zijn bedrijf;
• opdrachtgever overgaat tot boedelafstand, danwel indien er beslag wordt gelegd op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen;
Hetgeen door opdrachtgever aan Profish verschuldigd is, wordt terstond opeisbaar.

ARTIKEL 10: RETOURZENDINGEN
10.1 Retourzendingen worden door Profish niet geaccepteerd, tenzij zij schriftelijk bericht de te retourneren of geretourneerde waren te zullen accepteren.
10.2 Het in artikel 10.1 bepaalde geldt evenzeer voor in ontvangst genomen waren; de enkele in ontvangstneming van waren aan het magazijn van Profish en/of door haar medewerkers wordt derhalve niet als acceptatie aangemerkt.
10.3 Ten onrechte geretourneerde waren blijven ter beschikking en voor risico van opdrachtgever; eventuele vervoers- en/of opslagkosten komen voor zijn rekening. Voor retourzendingen, naar aanleiding waarvan blijkt dat ten onrechte is gereclameerd, geldt het voorgaande onverkort.

ARTIKEL 11: KLACHTEN
11.1 De opdrachtgever heeft de verplichting de hoeveelheid, afmetingen, gewicht en/of de emballage van het geleverde te controleren. Deze controle dient onmiddellijk bij levering plaats te vinden. Indien niet terstond na levering en ontvangst van de waren wordt gereclameerd, zijn de gegevens op de vrachtbrief of afleveringsbonnen vermeld, als juist erkend.
11.2 De opdrachtgever is bevoegd alle produkten op gewicht, hoeveelheid en kwaliteit te (laten) onderzoeken. De daaraan verbonden kosten komen, behoudens in geval van afkeuring, voor zijn rekening.
11.3 Indien Profish producten aan opdrachtgever aflevert welke Profish van diens toeleveranciers heeft verkregen, is Profish nimmer tot een verdergaande garantie of aansprakelijkheid ten opzicht van opdrachtgever gehouden dan waarop Profish ten opzichte van diens toeleverancier aanspraak kan maken.
11.4 Klachten ten aanzien van verse vis of verse visprodukten dienen binnen 24 uur na ontvangst van de levering per telefoon of per fax aan Profish gemeld te worden. Indien zij telefonisch worden gemeld en Profish dit wenst dienen klachten daarnaast ook schriftelijk plaats te vinden.
11.5 Klachten ten aanzien van andere produkten dienen binnen 48 uur na ontvangst van de levering per telefoon of per fax aan Profish gemeld te worden. Indien zij telefonisch worden gemeld en Profish dit wenst dienen klachten daarnaast ook schriftelijk plaats te vinden.
11.6 Een levering is goedgekeurd indien:
• opdrachtgever de produkten heeft goedgekeurd of aanvaard.
• opdrachtgever de produkten niet niet binnen 24 uur danwel 48 uur na levering heeft gekeurd.
• opdrachtgever de produkten in gebruik neemt alvorens deze te keuren.
Na goedkeuring van de levering aanvaardt Profish geen enkele aansprakelijkheid meer jegens opdrachtgever of derden anders dan genoemd in artikel 11.
11.7 Gebreken, die redelijkerwijs niet binnen de in artikel 11.4 danwel 11.5 vermelde termijn hadden kunnen worden geconstateerd, moeten onmiddellijk na constatering -doch uiterlijk binnen veertien dagen na ontvangst van de levering- aan Profish worden gemeld.
11.8 Na de constatering van enig (vermeend) gebrek dient bewerking, verwerking of enig ander gebruik van het produkt direct gestaakt te worden.
11.9 Opdrachtgever zal alle door Profish voor onderzoek van de klacht gewenste medewerking verlenen, o.a. door Profish in de gelegenheid te stellen ter plaatse een onderzoek in te stellen of in te laten stellen naar de kwaliteit en of kwantiteit van de geleverde prestatie.
11.10 Indien Profish een gebrek aan het geleverde aangetoond acht, zal zij de keus hebben, hetzij kosteloos te herleveren, hetzij de opdrachtgever alsnog een in onderling overleg vast te stellen korting op de geoffreerde prijs te verlenen.
11.11 Een klacht ten aanzien van bepaalde werkzaamheden of leveringen schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever ten aanzien van die of andere werkzaamheden/leveringen niet op.
11.12 Gebreken aan een deel van het geleverde geven niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde prestatie.
11.13 Profish is niet aansprakelijk voor druk-, schrijf- en/of telfouten en/of onduidelijkheden in offertes, opdrachtbevestigingen en/of prospectussen, noch ook voor de gevolgen daarvan. Bij verschil van uitleg van offertes, opdrachtbevestigingen of prospectussen geldt de uitleg van Profish als bindend.

ARTIKEL 12: AANSPRAKELIJKHEID
12.1 Behoudens in gevallen van opzet of grove schuld, door opdrachtgever te bewijzen, draagt Profish generlei aansprakelijkheid voor enige schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan, voorzover deze schade het bedrag van de door Profish te verrichten werkzaamheden, te leveren goederen of een evenredig deel daarvan overtreft. Schade, voor zover bestaande uit gederfde winst of verminderde opbrengst, komt in geen geval voor vergoeding in aanmerking.
12.2 Afspraken met medewerkers van Profish binden Profish niet, tenzij schriftelijk door haar bevestigd.
12.3 Profish aanvaardt generlei verantwoordelijkheid voor gebreken, veroorzaakt door of ontstaan aan het geleverde door schuld of toedoen van opdrachtgever of derden, ofwel door van buiten komende oorzaken.
12.4 Adviezen, al of niet op verzoek van opdrachtgever gegeven, worden door Profish naar beste weten en geheel te goeder trouw verstrekt, doch zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of schade, direct of indirect voortvloeiende uit de inhoud van de door haar gegeven adviezen.

ARTIKEL 13: BETALING
13.1 Tenzij anders overeengekomen dienen alle betalingen te geschieden binnen acht dagen na factuurdatum, netto contant zonder enige aftrek in gangbare Nederlandse munt.
13.2 Indien een opdracht tot levering of tot uitvoering van werk voor rekening van twee of meer natuurlijke of rechtspersonen wordt gegeven, zijn deze personen ieder voor zich hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de uit de overeenkomst ad hoc voortvloeiende verplichting.